Medlemsbetingelser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser hos Stamina Trening. Vilkårene er gjeldende fra 01.03.2017.

1. Om avtalen

1.1 Disse medlemsbetingelsene er en del av treningskontrakt mellom medlemmet og Stamina Trening, som består av treningskontrakt (kontraktens forside) og disse medlemsbetingelsene.

1.2 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på hvert enkelt senter.

1.3 Stamina Trening kan endre vilkår og betingelser jf. pkt. 8.6.

1.4 Medlemmet kan ikke overdra medlemskapet/avtalen til andre. Stamina Trening har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte. 

 

2. Medlemskap i STAMINA TRENING

2.1 Medlemskap i Stamina Trening kan søkes av personer som ikke skylder penger til Stamina Trening for tidligere medlemskap, og har en allmenn god helsetilstand. Aldersgrense for å inngå medlemskap er 15 år. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med Stamina Trening dersom foresatte inngår avtale på vedkommende sine vegne.

2.2 All trening og bruk av senterne skjer på medlemmets eget ansvar og risiko.

2.3 Lokalene er kameraovervåket, og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang. Kameraene er i bruk for å ivareta medlemmets, personalets og treningssenterets sikkerhet, og blir utført i overenstemmelse med norsk personvernlovgivning, jf. punkt 6.

2.4 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt. 

2.5 Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på Stamina Trenings nettside (www.staminagroup.no).

2.6 Ved inngåelse av en rabatert treningskontrakt (student, bedrift, offshore, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinærpris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell bindingstid. Medlemmet er selv ansvarlig for å framvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid.

 

3. Betaling

3.1 Medlemmet, eller den som i treningskontrakt har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Stamina Trenings til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift ombindingstid avtales. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i juni. Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde.

3.2 De medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro eller repeterende kortbetaling), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling.

3.3 Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav.

3.4 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.     

3.5 Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Stamina Trening kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

3.6 Medlemmet kan benytte automatisk trekk (AvtaleGiro eller repeterende kortbetaling) også i forbindelse med kjøp av andre varer og tjenester levert av Stamina Trening. Det er medlemmets ansvar å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling. Trekk skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

 

4. Medlemskort og legitimasjon

4.1 Medlemskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet ikke blir misbrukt av andre. Overtredelse av dette punkt medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til Stamina Trening tilsvarende 6 til 12 måneders medlemsavgift. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Stamina Trening.

 

5. Kommunikasjon og informasjon

5.1 Ved innmelding hos Stamina Trening samtykker du til at Stamina Trening kan sende deg tilbud og nyheter via blant annet brev, telefon, mobil og e-post. Du kan når som helst stoppe dette ved å melde deg av direkte per kanal eller via vår kundeservice, jf punkt 5.3. Personopplysninger vil bli benyttet for å kunne gi deg personlige tilbud og enda bedre service, jf. også punkt 6. Stamina Trening er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning, jf. punkt 6.

5.2 Medlemmet plikter å informere Stamina Trening om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.)

5.3 Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder treningskontrakt administrerer medlemmet selv på «Min side» eller informasjonen leveres skriftlig til Stamina Trening via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til Stamina Trening er tilgjengelig på Stamina Trenings nettside (www.staminagroup.no).

5.4 Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder treningskontrakt administrerer medlemmet selv på «Min side» eller informasjonen leveres skriftlig til Stamina Trening via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til Stamina Trening er tilgjengelig på Stamina Trenings nettside (www.staminagroup.no).

 

6. Personopplysninger

6.1 Medlemmet samtykker til at Stamina Trening, og andre selskaper som inngår i samme konsern som Stamina Trening, registrerer og lagrer medlemmets personopplysninger samt historikk om medlemmets bruk av Stamina Trenings tjenester, herunder treningshistorikk

6.2 Stamina Trening kan utlevere personopplysninger ved betalingsadministrasjon, innkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling eller ved dokumentasjon av trening der bedriftsavtalen krever det.

 

7. Frys av medlemskap

7.1 Medlemmet kan fryse medlemskapet sitt i Stamina Trening inntil en måned årlig mot et frysegebyr pr. måned. Frys utover dette skal dokumenteres i henhold til pkt 7.2.

7.2 Stamina Trening kan innvilge frys av avtale ved følgende forhold; sykemelding med mer enn 1 måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb, studier eller militærtjeneste til steder hvor avstanden til nærmeste Stamina Trening senter er for langt unna i forhold til overkommelig reisevei. Dokumentasjon skal fremlegges.

7.3 Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys til Stamina Trening. Søknaden skal skje i forkant av fryseperioden, og ved skade eller sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade.

7.4 Ved godkjennelse av søknad, vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende fryseperioden. Eventuell bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet minimum blir i henhold til avtalt bindingstid.

7.5 Medlemmet skal motta en tilbakemelding på frys-søknaden innen 14 dager. Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til treningssenter.

 

8. Endringer i avtalen

8.1 Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden.

8.2 Oppsigelsen bør være skriftlig eller ved oppmøte direkte på et Stamina Trening-senter. Ved oppmøte på et senter, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Stamina Trening.

8.3 Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Stamina Trening innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et Stamina Treningssenter.

8.4 Medlemmer som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, er forhindret i å utnytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til Stamina Trening søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingstiden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre uker fra tidspunktet Stamina Trening har mottatt denne.

8.5 Dersom Stamina Trening og medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av medlemmets helse, kan medlemmet si opp kontrakt.

8.6 Stamina Trening har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer Stamina Trening antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.

8.7 Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til å terminere kontrakten også i eventuell bindingstid.

8.8 Stamina Trening har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

- mislighold av betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt jfr. pkt. 3.6.

- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt mottatt advarsel.

- brudd på Stamina Trening’ Antidopingpolicy jfr. pkt.11

8.9 Stamina Trening forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet må kunne påregne kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold. 

 

9. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

9.1 Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar.

9.2 Glemmer medlemmet ting under oppbevaring i skapene etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene.

9.3 Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

 

10. Fritaksgrunner. Lovvalg. Tvist

10.1 Stamina Trening er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Stamina Trening sin kontroll, og som Stamina Trening ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).

10.2 Treningskontrakten er underlagt norsk lov.

10.3 Tvister mellom medlemmet og Stamina Trening skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.

 

11. Antidopingpolicy

11.1 Stamina Trening har inngått avtale med Antidoping Norge om «Rent senter» med nulltoleranse for doping.

11.2 Dersom senteret ser tegn på mulig dopingbruk hos et medlem, skal det gjennomføres en samtale med medlemmet. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens det befinner seg på treningssenteret ved fortsatt mistanke til mulig dopingbruk. Eventuelle dopingkontroller vil bli utført av godkjente dopingkontrollører fra Antidoping Norge.

11.3 Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med Stamina Trening Antidopingpolicy og innrette seg deretter.