Hopp til hovedinnhold

Medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser hos Stamina Trening. Vilkårene er gjeldende fra 02.01.18

1. Om avtalen

1.1 Disse medlemsbetingelsene er en del av avtalen mellom medlemmet og Stamina Trening AS, som består av treningskontrakt (kontraktens forside) og disse medlemsbetingelsene.

1.2 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på hvert enkelt senter.

1.3 Stamina Trening kan endre vilkår og betingelser jf. pkt. 8.6.

1.4 Medlemmet kan ikke overdra medlemskapet/avtalen til andre. Stamina Trening har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte i Stamina Trening AS eller det enkelte senter. 

2. Medlemskap i STAMINA TRENING

2.1 Medlemskap i Stamina Trening kan søkes av personer som ikke skylder penger til Stamina Trening for tidligere medlemskap, og har en allmenn god helsetilstand. Aldersgrense for å inngå medlemskap er 15 år. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med Stamina Trening dersom foresatte inngår avtale på vedkommende sin vegne.

2.2 All trening og bruk av senterne skjer på medlemmets eget ansvar og risiko.

2.3 Senterets inngangsparti er kameraovervåket for å hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang. Kameraovervåkningen blir utført i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning, jf. pkt. 6.

2.4 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt. 

2.5 Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på Stamina Trenings nettside (www.staminatrening.no).

2.6 Ved inngåelse av en rabattert treningskontrakt (student, bedrift, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinærpris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell bindingstid. Medlemmet er selv ansvarlig for å framvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid.

3. Betaling

3.1 Medlemmet, eller den som i treningskontrakt har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Stamina Trenings til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift om bindingstid avtales. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i juni. Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde, jf. kontraktens forside.

3.2 Medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro eller repeterende kortbetaling), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling.

3.3 Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav.

3.4 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.     

3.5 Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Stamina Trening kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

3.6 Medlemmet kan benytte automatisk trekk (AvtaleGiro eller repeterende kortbetaling) også i forbindelse med kjøp av andre varer og tjenester levert av Stamina Trening. Det er medlemmets ansvar å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling. Trekk skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

3.7 Administrasjonsgebyr på kr 250,- tilkommer årlig. Gjelder for alle abonnement.

4. Medlemskort og legitimasjon

4.1 Medlemskort skal benyttes som registrering ved hver trening. Medlemskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Overtredelse av dette punktet anses som vesentlig mislighold av kontrakten, og medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til Stamina Trening tilsvarende 6 måneders medlemsavgift. Dette kommer i tillegg til eventuelt bruddgebyr etter punkt 8.7.

4.2 Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Stamina Trening.

4.3 Digitalt medlemskort gjennom iQey/tredjepart. Som medlem i Stamina vil du få tilbud om å laste ned iQey, en app som gir deg digital adgang til ditt senter. Ved nedlasting av iQey gjelder iQey sine egne vilkår. Stamina har inngått en databehandleravtale med iQey for å sikre dine personopplysninger.

5. Kommunikasjon og informasjon

5.1 Ved innmelding hos Stamina Trening samtykker du til at Stamina Trening kan sende deg tilbud og nyheter via blant annet brev, telefon, mobil og e-post. Du kan når som helst stoppe dette ved å melde deg av direkte per kanal eller via vår kundeservice, jf. punkt 5.3. Personopplysninger vil bli benyttet for å kunne gi deg personlige tilbud og enda bedre service. Stamina Trening er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning, jf. punkt 6.

5.2 Medlemmet plikter å informere Stamina Trening om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.).

5.3 Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder treningskontrakt administrerer medlemmet selv på «Min side» eller informasjonen leveres skriftlig til Stamina Trening via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til Stamina Trening er tilgjengelig på Stamina Trenings nettside (www.staminatrening.no).

6. Personopplysninger

6.1 Stamina Trening, og andre selskap som inngår i samme konsern som Stamina Trening, lagrer og behandler medlemmets kontaktopplysninger for å kunne administrere medlemskapet og distribuere relevant informasjon om medlemmets avtaleforhold. Kontaktopplysningene oppgis av medlemmet selv ved innmelding i Stamina Trening.

Der medlemmet har samtykket til det, lagres også medlemmets treningshistorikk med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike treningssentrene, hvilke treningsøkter medlemmet har deltatt på, om medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om medlemmet har deltatt eller avbestilt plass på time. Medlemmet kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til lagring av treningshistorikk.

6.2 Medlemmet har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, slettet eller overført. Henvendelser kan rettes til medlemmets lokale senter.

6.3 Stamina Trening vil ikke utlevere personopplysningene til andre med mindre slik utlevering skjer i forbindelse regnskapsbehandling, betalingsadministrasjon eller -innkreving, forsikringskrav eller hvis utlevering for øvrig er nødvendig for å håndheve avtalen eller Stamina Trening er rettslig forpliktet til å utlevere informasjonen. Dette gjelder også i tilfeller hvor det foreligger en bedriftsavtale, hvor avtalen krever besøksrapportering.

6.4 Medlemmets treningshistorikk kan ved ønske fra medlemmet bli slettet etter avslutning av medlemskapet. For øvrig lagres medlemmets personopplysninger i Stamina Trenings medlemsregister i inntil 5 år eller lengre der dette følger av bokføringslovens krav.

Se forøvrig Staminas personvernerklæring.

7. Frys av medlemskap

7.1 Medlemmet kan fryse medlemskapet sitt i Stamina Trening inntil en måned årlig mot et frysegebyr. Frys utover dette skal dokumenteres i henhold til pkt. 7.2.

7.2 Stamina Trening kan innvilge frys av avtale utover en måned ved følgende forhold; sykemelding med mer enn 1 måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb, studier eller militærtjeneste til steder hvor avstanden til nærmeste Stamina Trening senter er for langt unna i forhold til overkommelig reisevei. Dokumentasjon skal fremlegges.

7.3 Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys i henhold til pkt. 7.2 til Stamina Trening. Søknaden skal skje i forkant av fryseperioden, og ved skade eller sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade. Medlemmet skal motta en tilbakemelding på frys-søknaden innen 14 dager.

7.4 Ved godkjennelse av søknad i henhold til pkt. 7.3, vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende fryseperioden. Eventuell bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet minimum blir i henhold til avtalt bindingstid. Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til treningssenter.

8. Endringer i avtalen

8.1 Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden.

8.2 Oppsigelsen må skje skriftlig eller ved oppmøte direkte på et Stamina Trening-senter. Ved oppmøte på et senter, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Stamina Trening.

8.3 Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Stamina Trening innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et Stamina Trening-senter.

8.4 Medlemmer som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, er forhindret i å utnytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til Stamina Trening søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingstiden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre uker fra tidspunktet Stamina Trening har mottatt denne.

8.5 Dersom Stamina Trening og medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av medlemmets helse, kan medlemmet si opp kontrakten uavhengig av bindingstid.

8.6 Stamina Trening har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer Stamina Trening antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet, og medlemmet gis rett til å terminere kontrakten. Dette gjelder også i eventuell bindingstid. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles, og gir ikke hevingsrett for medlemmet.

8.7 Stamina Trening har rett til å sperre medlemskapet inntil forholdet er rettet eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

- mislighold av betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt jf. pkt. 3.6.

- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt mottatt advarsel.

- brudd på Stamina Trening Antidopingpolicy jf. pkt.11

Sperring av medlemskapet i henhold til dette punktet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.

8.8 Stamina Trening forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet må kunne påregne kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold. 

9. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

9.1 Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar. Dette gjelder også tap eller skade på klær og personlige eiendeler.

9.2 Glemmer medlemmet ting under oppbevaring i skapene etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene.

9.3 Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

10. Fritaksgrunner. Lovvalg. Tvist

10.1 Stamina Trening er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Stamina Trening sin kontroll, og som Stamina Trening ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).

10.2 Treningskontrakten er underlagt norsk lov.

10.3 Tvister mellom medlemmet og Stamina Trening skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.

11. Antidopingpolicy

11.1 Stamina Trening har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

11.2 Stamina Trening stiller krav til at medlemmet tar avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Stamina Trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Se oppdatert liste på www.antidoping.no

11.3 Stamina Trening har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler skal medlemmet være innforstått med at det vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens han/hun befinner seg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. 

Dersom medlemmet ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av treningskontrakt, og Stamina Trening har anledning til å heve treningskontrakten.

11.4 Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på «Treningssenter» kan bli politianmeldt.

11.5 Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med Stamina Trening Antidopingpolicy og innrette seg deretter.

Jeg vil komme igang med trening!